ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναστάτωση με το Σ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας: "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις"


Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις είναι οι εξής:

Α.        Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου
 1. Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021).
 2. Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.
 3. Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών.
 4. Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων – Αξιολόγηση: Μεταξύ άλλων, ανακατανέμονται ορισμένα μαθήματα σε Ομάδες και εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών όπως και η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.
 5. Τράπεζα Θεμάτων: Συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο.
 6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση από την επόμενη σχολική χρονιά.
Β.        Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου
 1. Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων.
 2. Αξιολόγηση: Θεσμοθετείται από το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21) ένα νέο συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου καθώς και για τη διττή αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας, την εσωτερική αυτό-αξιολόγηση, και την εξωτερική αξιολόγηση.
 3. Εκπαιδευτικοί στην τάξη: Εισάγονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών. Προβλέπεται επίσης 2ετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.
 4. Ασφάλεια στο σχολείο / Ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού: Θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης», που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 5. Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: Μεταξύ άλλων, εισάγονται οργανωτικές ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών, την απλοποίηση διαδικασιών, την επίσπευση καταβολής επιμισθίων, την παροχή κινήτρων και μεγαλύτερης ελευθερίας των εκπαιδευτικών και άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το καθεστώς τους.
Γ.        Οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση
 1. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ, θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, θερινά προγράμματα στα ΑΕΙ, ενώ παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.
 2. Διαδικασία ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών: Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη διευκόλυνση συμμετοχής στη διαδικασία, αλλάζει το εκλεκτορικό σώμα και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.
 3. Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών: Καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων και εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 6 Μαΐου  2020 και ώρα 08:00.

Μελετώντας το σ.ν. παρατηρήσαμε το εδάφιο Β παράγραφος 1  Με τίτλο: Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία που αλλάζει το καθεστός της Επιλογής Μαθητών σε αυτά!

Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 αναφέρεται  στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ΚΑΙ το άρθρο 18 της παραγράφου 1 αναφέρεται στην "Επιλογή Μαθητών" στα εν λόγω Σχολεία!
Σας το παραθέτουμε:

Άρθρο 18 Επιλογή  μαθητών


1. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου και Πρότυπου Γενικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία, τον χρόνο και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Με όμοια διαδικασία καλύπτονται οι κενές θέσεις που προκύπτουν στις επόμενες τάξεις. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ., για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Π.Σ. και εφεξής. 
2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 5.
3. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα της Α΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου Π.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως Π.Σ.. 
 4. Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, το χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας  και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας χωρίς κλήρωση ή με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόμενη τάξη. Οι κληρώσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνονται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΙ.Σ. για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. και εφεξής.
5.Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ μέρους του ενδιαφερομένου υποβολή αίτησης για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2.
6. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το Νηπιαγωγείο, την Α` Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου ΠΕΙ.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως ΠΕΙ.Σ.. 
7. Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ., σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας γίνεται χωρίς να διενεργηθεί επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται αναλόγως το  δεύτερο και τέταρτο έως έβδομο εδάφιο της παρ. 4.ΕΥΚΟΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ότι για πρώτη φορά οι Μαθητές της Γ'  Τάξης του Γυμνασίου για να συνεχίσουν στο Λύκειο θα πρέπει να δώσουν ξεχωριστές Εξετάσεις! Μέχρι εδώ ακούγεται αν μη τι άλλο "λογικό και ... σύνομο"  Όμως το σ.ν. ΔΕΝ εξαιρεί τους Μαθητές που ήδη φοιτούν κατόπιν πολύ σκληρών εξετάσων στην Β΄και Γ΄ Γυμνασίου!
Και εδώ τίθονται  μερικά Ερώτημα Γονέων και Μαθητών αλλά και κάθε ενδιαφερομένου και Μη!

1,-   "Η θεσμοθέτηση εξετάσεων για την πρόσβαση των μαθητών της Γ’ τάξης Προτύπων Γυμνασίων στα Πρότυπα Λύκεια, όταν τα παιδιά αυτά έχουν ήδη διαγωνισθεί και πετύχει σε απαιτητικές και αδιάβλητες εξετάσεις. Στα τρία Σχολικά χρόνια του Γυμνασίου ΔΕΝ κρίθηκαν από τους Καθηγητάς τους αν είναι ικανά να συνεχίσουν στο Λύκειο; Θα πρέπει να κριθούν σε ένα εξεταστικό 2ωρο παιδικού άγχους;... Πολύ Παιδαγωγικό... ακούγεται!"

2.- "Μήπως με τον τρόπο αυτό θα αναγκάσετε σε απογοήτευση τα παιδιά της τρυφερής ηλικίας που θα αγχοθούν και θα αποτύχουν κατα την κρίση των Εξεταστών να αλλάξουν Σχολικό Περιβάλλον;  Και ποιοί θα είναι αυτοί οι Κριτές; Θα είναι ανώτεροι των Διδασκόντων;"

3.-  " Φαίνεται ότι δεν  λογαριάζετε ούτε τα Παιδιά αλλά ούτε και τους γονιούς τους που θα πρέπει να υποβληθούν σε επιπλέον έξοδα προετοιμασίας!"

Και ρωτάμε Κυρία Υπουργός
Τι επιδιώκετε; Να ευνοήσετε την Ιδιωτική Εκπαίδευση; Να ενισχύσετε οικονομικά τα Φροντιστήρια και τα Ιδιωτικά Σχολεία;...  
Προσέξτε.... Σαν να  "Μυρίζει" διαπλοκή!  

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ Κα Υπουργός ότι
Τα παιδιά της Α’ και Β’ τάξης των Προτύπων Γυμνασίων μπήκαν στα σχολεία αυτά κάτω από άλλο νομικό καθεστώς και όχι μόνο δεν επιτρέπεται να τα ξαναταλαιπωρήσετε, αλλά επιβάλλεται  ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ από τη διαδικασία αυτή. 
Και μην ξεχνάτε επίσης, ότι είμαστε, αν δεν το αντιλαμβάνεστε, μια δημοκρατική χώρα και ο νόμος αυτός θα προσβληθεί γιατί είναι  αντισυνταγματικός!
Και τότε απειλείται να χαθεί η αξιοπιστία τόσο του κράτους όσο και της Κυβέρνησης προς τον πολίτη.! 

Δε θέλουμε να δεχθούμε τα όσα ακούγονται για το σ.ν.  και μπορεί να προέρχονται απο "φτηνή" αντιπολιτευτική διάθεση... Ότι δηλ. έχετε "συμφέροντα" από αυτή την αλλαγή ή ότι το είχατε υποσχεθεί σε ψηφοφόρους σας...  

Κύριε Μητσοτάκη
Σε σας πέφτει ξανά το βάρος της κρίσης των Αποφάσεων του εκάστου Υπουργού! 
Για τραβήξτε κανα αφτί εκεί μέσα και πέστε στη Κυρία, αν θέλει να κάνει Αλλαγές εντυπωσιασμού ας τις ξεκινήσει με τους νέους υποψηφίους που θα εισαχθούν στην Α΄ Γυμνασίου .....

Share on Google Plus

About Neo-AstroNafpaktos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου