ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ: 5 Σίδερα-ενα τζάμι και ένας... τσίγκος 2.500 ευρώ Πλήρης Διαφάνεια!"Για Δέκα (10) σκέπαστρα σε Στάσεις των Λεωφορείων, εντός της πόλης, ο Δήμος Ναυπακτίας πλήρωσε  24.056 ευρώ.... Μα ΔΕΝ ντρέπονται; Εγώ προσωπικά για συρόμενη καγκελόπορτα και 10 μ. περίπου κάγκελα πλήρωσα 1.100 ευρώ!  Θα μου πείτε τα δικά μου τα πλήρωσα μόνος μου με δικά μου χρήματα...   Ενώ τα σκέπαστρα τα πληρώνει ο Δήμος, δηλαδή εμείς και αυτοί που ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ για τις αναθέσεις δεν ξέρουμε(;) ποιοι είναι και πόσοι αφού μόνο ο Δήμαρχος υπογράφει....   Σας εκλιπαρώ, αν αγαπάτε αυτό το τόπο όπως ισχυρίζεστε...   Ψάξτε και αυτή την περίπτωση...  Ψάξτε να δούμε τι γίνεται μέσα στο Δήμο! Δεν είναι δυνατόν για πέντε απλά σίδερα, ένα τζάμι και έναν τσίγκο που δημιουργούν αυτό το... κατασκεύασμα, να πληρώθηκαν 2.500 ευρώ , δηλ. 700 τόσες χιλιάδες δρχ..... Θεωρώ ότι είναι καιρός να επέμβει η Δικαιοσύνη...  Και στον Δήμο και στους εργολάβους κατασκευαστές με τους οποίους έχει συνεργαστεί...." 

Αγαπητέ Αναγνώστη....
Καταλαβαίνουμε την αγωνία σου ως Δημότη αυτής της πόλης....   Πολλά γίνονται και περισσότερα ακούγονται...

Για να σας βγάλουμε από την περιέργεια για το συγκεκριμένο ποσό που δαπανήθηκε από τον Δήμο σας δηλώνουμε ότι είχαμε και εμείς αυτό το ερώτημα αλλά περιμέναμε να δούμε τι θα απαντούσε ο αρμόδιος Αντι...  στο Δημοτικό Συμβούλιο...

Ήμασταν σίγουροι ότι μία από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, τουλάχιστον, θα κατέθετε κάποια ερώτηση...   Αλλά, φαίνεται ότι τους προφτάσατε....

Εμείς το θέμα το ψάχναμε και είχαμε την κρυφή ελπίδα ότι θα το ψάχνανε και κάποιοι εκπρόσωποί μας στο Δημοτικό Συμβούλιο...   

Φευ όμως......

Από ότι πληροφορίες μπορέσαμε να συλλέξουμε από Σιδηρουργούς της πόλης ακόμα και κατασκευαστές και Πολ. Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες , σας πληροφορούμε ότι, όλοι μα όλοι κοστολόγησαν αυτές τις κατασκευές των σκέπαστρων γύρω στα.... 700-800 ευρώ πλούσια - πλούσια και με "καλό κέρδος του Κατασκευαστή - Σιδηρουργού"!  

Σας διαβεβαιώ ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι ερωτηθέντες "ξεκαρδίστηκαν" πονηρά στα γέλια όταν τους είπαμε πόσα χρήματα πλήρωσε ο Δήμος!

Επίσης, για να μην ισχυριστούν "οι συμβαλλόμενοι" ότι είναι λάθος τα ποσά που αναφέραμε παραπάνω, σας παραθέτουμε την "Απευθείας Ανάθεση" (πλησιάζει τις 25.000), τη σύμβαση του Δήμου με την κατασκευάστρια Εταιρεία αλλά και την Μελέτη με τον Προυπολογισμό του Έργου  που τα υπογράφουν Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας.....

Μελετήστε τα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας!

Ή ο  γιαλός είναι στραβός.....  Ή στραβά αρμενίζουμε

Με άλλα λόγια Ή "οι του Δήμου" έχουν "ανευθυνότητα" στη διαχείριση των Οικονομικών.... Ή η Κατασκευάστρια Εταιρεία "εκμεταλλεύτηκε" αυτή την ... "ανευθυνότητα".....

Ή κάτι άλλο... συνέβη  !!!


=====================================================================
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                          Ναύπακτος 21/11/2017 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

                                                              Α Π Ο Φ Α Σ Η 899/2017

  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ


έχοντας υπόψη του:

1. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας για το Οικον. έτος 2017 με την Αριθμ.526/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με το αριθμ. Πρωτ. 235708/2016+234337/2016+199445/2016/08-02-2017 έγγραφό της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Δ.Κ.)

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

5. Την ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων αναμονής στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Ναυπακτίας.

6. Την εγκεκριμένη και εξασφαλισμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.004 Οικ. έτους 2017 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».

7. Το αριθμ 17REQ002201141/07-11-2017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας, καθώς και την έγκριση αυτού (Α.Α.Υ 1312)

8. Την διάθεση πίστωσης (Α.Α.Υ. 1312) από την Οικονομική Επιτροπή, με την Αριθμ. 404/2017 απόφασή της.
9. Την υπ’Αριθμ 24/2017 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας.
10. Την Αριθμ 875/2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών.
11. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ 28489/21-11-2017 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την ΑΦΟΙ ΖΑΙΜΗ Α.Ε. ΜΕΚΑΖ.
12. Την προσφορά της ΑΦΟΙ ΖΑΙΜΗ Α.Ε. ΜΕΚΑΖ.
13. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του ν. 3852/10 και δεν συντρέχει λόγος κωλύματος και ασυμβίβαστου


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε απευθείας στην ΑΦΟΙ ΖΑΙΜΗ Α.Ε. ΜΕΚΑΖ , με έδρα τα Μαλάματα Ευπαλίου Δωρίδος, και Α.Φ.Μ. 094549232, την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) στεγάστρων αναμονής στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με την Αριθμ 24/2017 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.056,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
======================================================================

Σελίδα 1 από 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ναύπακτος   27/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτοκ.  28887/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 24.056,00

Στη Ναύπακτο σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1) Κος Λουκόπουλος Παναγιώτης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Ναυπακτίας,
2) ΑΦΟΙ ΖΑΙΜΗ Α.Ε. ΜΕΚΑΖ , με έδρα τα Μαλάματα Ευπαλίου Δωρίδος, και Α.Φ.Μ. 094549232, καλούμενος εφ’ εξής ο ανάδοχος

έχοντας υπ’ όψη :
Α) τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), τις διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, την παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με τη παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 3536/2007 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 51, παρ. 3 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α’ 134/27-6-2016) και το Ν. 2503/1997, όπως ισχύουν σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις τους.
Β)την με αριθ. 24/2017 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας, προϋπολογισμού 24.800,00€ και αφορά την «προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) στεγάστρων αναμονής στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Ναυπακτίας»
Γ) το αριθμ 17REQ002201141/7-11-2017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Δ) την από 09-11-2017, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.004, του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017, με αρ. καταχώρησης (AΑΥ-1312) στο Μητρώο Δεσμεύσεων
Ε) την με αριθ. 404/2017 , απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε και ψηφίστηκε πίστωση ποσού 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.004, για την «προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Ναυπακτίας»
ΣΤ) την με αρ. 875/2017 απόφαση Δημάρχου, για την έγκριση της μελέτης
Ζ) την με αρ. 899/2017 απόφαση Δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση
Η) την Αριθμ.Πρωτ 28489/21-11-2017 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την ΑΦΟΙ ΖΑΙΜΗ Α.Ε. ΜΕΚΑΖ
θ) την οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε:

αναθέτει

στον δεύτερο των συμβαλλόμενων, την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) στεγάστρων αναμονής στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με την Αριθμ. 24/2017 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω ειδών:

Α/Α             ΕΙΔΟΣ           Μ. Μ.        ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ        ΣΥΝΟΛΟ
1
       Στέγαστρα στάσεων  ΤΕΜ.           10                       1.940,00 €            19.400,00 €

                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ                             19.400,00 €
                                                         ΦΠΑ 24%                                             4.656,00 €

                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                    24.056,00 €

σύμφωνα με τα παρακάτω :
1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν. 3463/2006 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.056,00€ συμπεριλαμβανομένου. Φ.Π.Α. (24%) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2017 στον ΚΑ: 30-7135.004.
3. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται μέχρι πενήντα (50) ημέρες με αφετηρία υπολογισμού της έναρξης, την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
4. Η προμήθεια και τοποθέτηση των στεγάστρων αναμονής θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται: 1)στις με αρ. 875/2017 και 899/2017 αποφάσεις Δημάρχου, 2)την με αρ. 24/2017 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Δήμου Ναυπακτίας και 3)την προσφορά του αναδόχου, με αυτή την σειρά ισχύος.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α και τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16)
6. H ανωτέρω αναφερόμενη αμοιβή θα καταβληθεί από τον Δήμο Ναυπακτίας στον δεύτερο των συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και λοιπές σχετικές διατάξεις. H πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει με την παράδοση όλων ή επιμέρους υπηρεσιών, την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και των ενταλμάτων πληρωμής. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.
7. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε είδους φόροι, κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τον ΦΠΑ.
8. Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται βάσει του αρ. 72 του ν.4412/2016.
9. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την περ. (γ) της παρ.1. και μετά από την ειδική, κατά την παρ. 2 του αρ.203 του ν. 4412/16 όχληση της Υπηρεσίας κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
10. Εάν κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσης σύμβασης προκύψουν διαφωνίες αυτές θα επιλύονται με βάση τους όρους της παρούσας και την ισχύουσα Νομοθεσία και ιδίως του ν. 4412/16.
11. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτόν, όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
12. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η προσφορά του αναδόχου.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε ένα (1) αντίγραφο, τα δε υπόλοιπα φυλάσσονται στο φάκελο της προμήθειας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΟ                                                         ΑΝΑΔΟΧΟΣ

  Λουκόπουλος Παναγιώτης                                      ΑΦΟΙ ΖΑΙΜΗ Α.Ε. ΜΕΚΑΖ__


======================================================================
======================================================================

4ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   07  /11/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                          ΑΡ. ΜΕΛ:      24  /2017
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

                                                                                                                ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

                       

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00

           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής για στάσεις αστικής συγκοινωνίας του Δ. Ναυπακτίας. Το κάθε   στέγαστρο θα είναι σε επιφάνεια προβολής διαστάσεως με πλάτος 1.20μ και μήκος 2.50μ και το συνολικό ύψος θα είναι 2.40μ. Η κατασκευή του θα γίνει από κυλοδοκούς διαστάσεως  0,08μχ0,08μ. Στο πίσω μέρος (φέρων οργανισμός) και μεταξύ των καθέτων κυλοδοκών θα τοποθετηθεί διαφανές πολυκαρμπονικό (προστασία ανέμου). Η επικάλυψη του θα γίνει από κυματοειδή λαμαρίνα. Η στήριξη της λαμαρίνας θα γίνει από δύο μεταλλικά μπράτσα τα οποία θα αγκυλώνουν στους κάθετους κοιλοδοκούς. Το κάθισμα αναμονής στην στάση είναι μικτή κατασκευή από σίδερο με επικάλυψη ξύλινων δοκών διαστάσεων 0,05μχ0,05μ και έχει μήκος 1,15μ , πλάτος 0,33μ και ύψος 0,45μ. Τα α μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα βαφτούν χρώμα μαύρο ματ και η κυματοειδής λαμαρίνα θα έχει χρώμα ασημί. Η όλη κατασκευή συνάδει με το ευρύτερο περιβάλλον και δεν δημιουργεί δυσλειτουργίες στον χώρο.   O ανάδοχος θα αναλάβει τις ανωτέρω υποχρεώσεις με τους όρους που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο τεύχος της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Για την υλοποίηση της παρούσης προμήθειας θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των Ν.4412/2016, N. 3463/2006 και Ν.3852/2010.

         

Η συνολική δαπάνη για τη προμήθεια των παραπάνω ειδών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.800,00και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2017 με Κ.Α 30-7135.004.

    Ναύπακτος      /11/2017                    Ναύπακτος      /11/2017                              ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -11-2017

Ο Συντάξας                                   Ο Προϊστάμενος                                             Θεωρήθηκε

                                                            Τμήμα Μεταφορών &                                 Ο Δ/ντής Διεύθυνσης

                                                                 Συγκοινωνιών                                       Τεχνικών Υπηρεσιών

  Αναγνωστόπουλος Δημ.         Αναγνωστόπουλος Δημ                                    Κέστος Γεώργιος

  Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ       Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ                                  Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ

             

 ======================================================================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     07  /11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                          ΑΡ. ΜΕΛ:      24  /2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

                                                                                 ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

                       

                       

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Μ. Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
1
Στέγαστρα στάσεων
ΤΕΜ.
10
2.000,00 €
20.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
20.000,00 €
ΦΠΑ 24%
4.800,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
24.800,001.     Οι ανωτέρω τιμές δεν επιτρέπεται να αναπροσαρμοστούν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.

2.     Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του ανάδοχου τα οποία θα καλυφθούν από τον ίδιο.

    Ναύπακτος      /11/2017                    Ναύπακτος      /11/2017                              ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -11-2017

Ο Συντάξας                                   Ο Προϊστάμενος                                             Θεωρήθηκε

                                                            Τμήμα Μεταφορών &                                 Ο Δ/ντής Διεύθυνσης

                                                                 Συγκοινωνιών                                       Τεχνικών Υπηρεσιών    

  Αναγνωστόπουλος Δημ.              Αναγνωστόπουλος Δημ                                    Κέστος Γεώργιος

  Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ            Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ                                  Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ=======================================================================ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ      07   /11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                          ΑΡ. ΜΕΛ:   24  /2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                            ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                      

                       

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00Σ Υ Γ  Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν


Άρθρο 1ο: ΑντικείμενοΗ παρούσα  αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής για στάσεις αστικής συγκοινωνίας του Δ. Ναυπακτίας. Το κάθε   στέγαστρο θα είναι σε επιφάνεια προβολής διαστάσεως με πλάτος 1.20μ και μήκος 2.50μ και το συνολικό ύψος θα είναι 2.40μ. Η κατασκευή του θα γίνει από κυλοδοκούς διαστάσεως  0,08μχ0,08μ. Στο πίσω μέρος (φέρων οργανισμός) και μεταξύ των καθέτων κυλοδοκών θα τοποθετηθεί διαφανές πολυκαρμπονικό (προστασία ανέμου). Η επικάλυψη του θα γίνει από κυματοειδή λαμαρίνα. Η στήριξη της λαμαρίνας θα γίνει από δύο μεταλλικά μπράτσα τα οποία θα αγκυλώνουν στους κάθετους κοιλοδοκούς. Το κάθισμα αναμονής στην στάση είναι μικτή κατασκευή από σίδερο με επικάλυψη ξύλινων δοκών διαστάσεων 0,05μχ0,05μ και έχει μήκος 1,15μ , πλάτος 0,33μ και ύψος 0,45μ. Τα α μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα βαφτούν χρώμα μαύρο ματ και η κυματοειδής λαμαρίνα θα έχει χρώμα ασημί. Η όλη κατασκευή συνάδει με το ευρύτερο περιβάλλον και δεν δημιουργεί δυσλειτουργίες στον χώρο.  

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξειςΗ εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

1.     Του  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα).

2.    Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

3.    Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

         

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Ν.4412/2016.Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχείαΤα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

Β)  Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

Γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Δ)   Συγγραφή υποχρεώσεωνΆρθρο 5ο: Ανακοίνωση αποτελέσματοςΗ αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία. Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  ανατέθηκε  η  προμήθεια,  υποχρεούται  να προσέλθει εντός δέκα  (10) ημερών  από την ημερομηνία κοινοποίησης  (με φαξ, email ή εγγράφως) της ανακοίνωσης του αποτελέσματος της διαδικασίας,  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.Άρθρο 6ο: Σύμβαση

         

Η σύμβαση συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή Υλικών – ΠληρωμήΗ παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από αρμόδια ορισμένη επιτροπή της υπηρεσίας και ξεκινάει με την υπογραφή της σύμβασης.

Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα σε πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην σύμβαση τις  ισχύουσες διατάξεις και τον Ν.4412/2016 και η  πληρωμή της αξίας των υλικών πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή.

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

         

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 10ο: Λοιπές διατάξειςΚατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ναύπακτος      /11/2017                        Ναύπακτος      /11/2017                              ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    /11/2017

Ο Συντάξας                                   Ο Προϊστάμενος                                             Θεωρήθηκε

                                                            Τμήμα Μεταφορών &                                 Ο Δ/ντής Διεύθυνσης

                                                                 Συγκοινωνιών                                       Τεχνικών Υπηρεσιών  Αναγνωστόπουλος Δημ.              Αναγνωστόπουλος Δημ                                    Κέστος Γεώργιος

  Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ            Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ                                  Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ


Share on Google Plus

About Neo-AstroNafpaktos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου